Právní služby - Judr. Jan Kovařík, advokátní kancelář

Právní služby

                                                                               
 Právní služby (jednotlivé položky rozklikněte)


Občanské právo
zastupování fyzických a právnických osob v občanském soudním řízení
sepis smluv, žalobních návrhů, právních rozborů a dalších
zastupování v dědickém řízení
komplexní služby v oblasti převodů nemovitostí
věcná břemena
ochrana spotřebitele
nájemní a podnájemní vztahy
náhrada škody a bezdůvodné obohacení
vymáhání pohledávek,
výkon rozhodnutí a exekuce
ochrana osobnosti


Rodinné právo
rozvodové řízení
vypořádání společného jmění manželů
předmanželské smlouvy a smlouvy o zúžení či rozšíření společného jmění manželů
vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely, nároky rozvedeného manžela
úprava vyživovací povinnosti rodičů a dětí a styku dětí s rodiči
určení a popření otcovství


Pracovní právo
sepis pracovních smluv, dohod a dalších dokumentů
pomoc při vzniku, změně či zániku pracovněprávního poměru
zastupování v pracovněprávních sporech
mzdy a odstupné
náhrada škody
analýza a sepis vnitřních předpisů


Trestní právo
obhajoba obviněných a obžalovaných v trestním řízení
zastupování poškozených a vymáhání náhrady škody
alternativní způsoby ukončení trestního řízení
sepis trestněprávních podání (trestní oznámení, stížnosti, odvolání a další)
zajištění součinnosti se znalci při vypracování znaleckých posudků


Obchodní právo
zastupování v obchodněprávních sporech
sepisování smluv a podání (smlouvy kupní, o dílo, mandátní, žalobní návrhy a další)
právo obchodních společností a družstev (založení, změny, likvidace)
vymáhání pohledávek
agenda obchodního rejstříku
nekalá soutěž
cenné papíry


Insolvenční právo
zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení
insolvenční návrhy a přihlášky pohledávek
zastupování v incidenčních sporech
pomoc při konkursu a oddlužení
sepis podání určených insolvenčnímu soudu a správci


Správní právo
zastupování v řízeních před správními orgány
dopravní nehody
katastr nemovitostí
živnostenské právo
územní a stavební řízení
přestupky a jiné správní delikty


Myslivost
problematika honiteb (nájem, honební společenstvo, valné hromady)
náhrada škody způsobené zvěří
škoda způsobená při výkonu práva myslivosti


Další služby
úschova peněz, cenných papírů
ověřování podpisů
elektronická konverze dokumentů

Leave a Reply